سبد خرید
گیاهان دارویی سها جیسا / مقالات علمی / بررسی تغییرات محتوی و عملکرد تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین ریشه و تحت تاثیر باکتر یهای ریزوسفری سودومونادس (Hyoscyamus niger) شاخساره گیاه بذر البنج و تنش کم آبی

بررسی تغییرات محتوی و عملکرد تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین ریشه و تحت تاثیر باکتر یهای ریزوسفری سودومونادس (Hyoscyamus niger) شاخساره گیاه بذر البنج و تنش کم آبی

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی