سبد خرید

کلزا

 

 

کلزا (1)

Brassica napus L

Family: Brassicaceae

Synonyms: Brassica campestris

English name: Winter rape, Rape, Colza

 

ریخت شناسی گیاه: گیاه یکساله یا دو ساله، به رنگ سبز با ارتفاع 150 سانتیمتر می‌باشد. ریشه باریک و محکم و ساقه منفرد، منشعب با شاخه‌های ایستاده منتهی به گل آذین است. برگ‌های قاعده‌ای و بن رستها دمبرگدار و بدون کرک، برگهای بالای ساقه بدون دمبرگ کامل، پهن دراز یا پهن دراز – تخم مرغی می‌باشند. گلها زرد رنگ تقریباً بزرگ، مجتمع در خوشه‌های ابتدا متراکم و میوه‌ها خورجینک بدون دانه یا دارای فقط یک دانه می‌باشند (2).

محل رویش: در هزار جریب، مازندارن، بین زاهدان و خاش پراکندگی دارد. همچنین در بیشتر قسمتهای ایران بصورت کاشته شده موجود می‌باشد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: زمانی عمل برداشت انجام می‌شود که رنگ بذرها از زرد به قهوه‌ای تغییر یابد (3).

قسمت مورد استفاده: دانه (4).

کاربرد درمانی: روغن حاصل از دانه آن اثر نرم کننده و ملین دارد. در استعمال خارجی از قدیم برای التیام زخمها بکار ‌رفته است. ریشه آن مدر، حل کننده املاح ادراری،‌ ضداسکوربوت و نرم کننده است. در دفع سنگ کلیه، نقرس، التهاب مثانه و رفع چاقی موثر است. بصورت ضماد برای تسکین دردهای مفصلی، نقرس، آبسه و سرمازدگی بکار می‌رود (5).

آثار فارماکولوژیک مشاهده شده: باعث افزایش سنتز پروتئینهایی که خاصیت ضدمیکروبی دارند، می‌گردد (6).

احتیاط مصرف: روغن دانه گیاه بسیار سمی است (3).

منع مصرف: روغن دانه گیاه نباید مصرف شود (3).

ترکیبات شیمیایی: گلیسیرید (اروسیک اسید)، اولئیک، لینولئیک و اسیدهای چرب (3).

نحوه و میزان مصرف: روغن آن بیشتر در صنایع غذایی کاربرد دارد (4).

مصرف غذایی: ریشه آن مصرف خوراکی دارد (4).

نام تجاری دارو ساخته شده از گیاه: فرآورده دارویی ندارد.

منابع:

1- مظفریان، ولی الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ایران (جلد 15). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1362: 1772

3- Brassica napus L. available from: URL  http://www.hort.purdue.edu/newcrop /duke_energy/Brassica _napus.htm

4- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 1996: 1

5- زرگری، علی. گیاهان دارویی. (جلد 1). موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 237 و 238

6- J Biol chem. 1999 Jul 23; 274 (3): 20925 – 30

 


 

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی