سبد خرید

ترنجبین

 

 

ترنجبین (1)

خارشتر (2، 3)

Alhagi maurorum Medik

Family: Fabaceae (Papilionaceae)

Synonyms: Alhagi persarum Boiss. & Buhse

English name: Camel' s - thorn

 

ریخت شناسی گیاه: گیاه پایا، بوته‌های نیمه چوبی و نیمه درختچه‌ای، بسیار خاردار، به رنگ سبز مات، ارتفاع 80-50 سانتیمتر. ساقه تقریباً چوبی، بسیار متعدد، با شاخه‌های فراهم و دارای خارهای فراوان. برگها کامل، سبز مات، غالباً واژ تخم مرغی. گل ارغوانی، بدون دمگل یا دارای دمگل بسیار کوتاه (4).

محل رویش: در مناطق البرز و اطراف تهران، بخش مرکزی، شمال شرقی، شرق، جنوب شرقی، شمال و شمال غربی ایران می‌روید (4).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در اواخر تابستان گلهای خشک شده ترنجبین‌دار را روی سفره‌ای تکان می‌دهند تا قطرات سخت و خشک شده روی گیاه از آن جدا شوند و سپس آنان را جمع‌آوری می‌نمایند (3).

قسمت مورد استفاده: مان گیاه (2).

کاربرد درمانی: مهمترین اثرات داروئی این گیاه خاصیت ادرار آور آن است. تعریق آور، خلط آور(اکسپکتورانت) و ملین است روغن استخراج شده از این گیاه برای دردهای روماتیسمی کاربرد دارد. ملین و خلط آور است و در تب‌های عفونی کودکان و سرخک بکار می‌رود (2).

آثار فارماکولوژیک مشاهده شده: تزریق وریدی پروآنتوسیانیدین جدا شده از گیاه با دوز mg/kg 10-5 میلی‌گرم بر همودینامیک عمومی و قابلیت انقباض قلب موش صحرایی و خرگوش سالم اثری نداشت. اما در حیوانات مبتلا به انفاکتوس میوکارد مصنوعی، غلظت کراتینین فسفات سروم و پراکسیداسیون لیپید را در میوکارد و سرم کاهش داد و همچنین مقدار اسید چرب آزاد و طیف فسفولیپید قلب را طبیعی نمود. همزمان اندازه ناحیه تکروزه میوکارد نیز کاهش یافت (5).

احتیاط مصرف: در منابع احتیاط مصرفی برای آن ذکر نشده است (6).

منع مصرف: در منابع مورد منع مصرفی برای آن ذکر نشده است (6).

ترکیبات شیمیایی: ساکارید (فروکتوز، ساکارز، ملزیتوز) (2).

نحوه و میزان مصرف: دوز مصرفی برحسب سن بیمار بین 10 تا 70 گرم می‌باشد که با کمی آب مصرف می‌شود (6).

مصرف غذایی: مصرف غذایی ندارد (6).

نام تجاری دارو ساخته شده از گیاه: فرآورده دارویی ندارد (6).

 

منابع:

1- مظفریان، ولی الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- آئینه چی، یعقوب. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 98 و 1036

3- صمصام شریعت، هادی. پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. مانی، 1374: 26 و 220

4- قهرمان، احمد. فلور ایران (جلد 7). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1362: 755

5- Eksp Klin. Farmakol. 1992, Nov – Dec, 55(6): 19-21

6- کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران. فارماکوپه گیاهی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت غذا و دارو، 1381: 246

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی